Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRI PREDAJI TOVARU NA DIAĽKU PRE OSOBY, KTORÉ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
1.2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred VOP.
1.3. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú výslovne upravené v kúpnej zmluve alebo VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

2. Zmluvné strany
2.1. Predávajúci:
Obchodné meno: CRI Market s.r.o.
Sídlo: Štefunkova 21, 821 03 Bratislava
Registrácia: spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 53635/B
IČO: 44281803
DIČ: 2022649695
IČ DPH: SK22022649695

2.2. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet (nie spotrebiteľ).

3. Objednávka tovaru
3.1. Objednávku tovaru môže kupujúci vytvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:
3.1.1. Objednávka bez registrácie užívateľského účtu kupujúceho vyplnením formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
3.1.2. Objednávka s registráciou užívateľského účtu kupujúceho vyplnením formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
3.2. Po registrácii užívateľského účtu je kupujúci oprávnený pristupovať prostredníctvom webového rozhrania k vytvorenému užívateľskému účtu a využívať ho na vytváranie objednávok a komunikáciu s predávajúcim.
3.3. Predávajúci predpokladá, že všetky osobné údaje kupujúceho uvedené kupujúcim pri registrácii užívateľského účtu sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku uvedenia nesprávnych, neúplných, neaktuálnych alebo nepravdivých údajov kupujúcim alebo v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby k užívateľskému účtu kupujúceho. Predávajúci má právo zrušiť užívateľský účet kupujúceho v prípade, ak ho kupujúci nevyužíva po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov alebo ak kupujúci porušil povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
3.4. Po vytvorení objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu oznámenie o obdržaní objednávky. Automaticky vykonávané oznámenie o obdržaní objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter.
3.5. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH.

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
4.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailová správa o akceptovaní objednávky po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru označená ako "potvrdenie objednávky".
4.2. V prípade zistenia vyššej ceny alebo rozdielneho termínu dodania má predávajúci povinnosť vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny alebo termínu dodania pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny alebo termínu dodania a následným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho objednávky.
4.3. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho riadi okrem VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci zašle predávajúcemu objednávku tovaru v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený odmietnuť akceptovanie objednávky kupujúceho. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, ak pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote do 60 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. V prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej alebo inak dohodnutej lehote je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.
5.2. Miestom dodania tovaru je miesto určené v kúpnej zmluve predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5.3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru, najskôr však zaplatením úplnej kúpnej ceny tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
5.4. Ak má predávajúci v zmysle kúpnej zmluvy dopraviť tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru splnomocnenou osobou a potvrdiť prevzatie tovaru podpisom na protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Náklady na prípadné opakované doručovanie tovaru na dohodnuté miesto hradí kupujúci.
5.5. Kupujúci je pri doručení zásielky povinný skontrolovať nepoškodenosť obalu, stav a kompletnosť obsahu zásielky. V prípade zistenia poškodenia kupujúci oznámi túto skutočnosť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. Ak je tovar poškodený alebo zásielka nekompletná, je kupujúci povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru alebo o nekompletnosti obsahu zásielky (škodový zápis/ škodový protokol), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Kupujúci doručí škodový zápis predávajúcemu bezodkladne po jeho vyhotovení. Len na základe škodového zápisu môže predávajúci uplatniť reklamáciu u dopravcu. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri doručení zásielky zjavná, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil.
5.6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar riadne a včas v zmysle kúpnej zmluvy.
5.7. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci nie je povinný tieto služby kupujúcemu poskytnúť.

6. Darčekové poukážky
6.1. Darčekové poukážky vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné náklady a iné poplatky.
6.2. Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom hodnota poukážky sa uplatní ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné uplatniť ju po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť, preplatok sa nevracia.
6.3. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru, ktorého kúpna cena bola uhradená darčekovou poukážkou, vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky zaslaním darčekovej poukážky na adresu uvedenú kupujúcim.

7. Záručné podmienky

7.1. Záručná doba je 12 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená alebo dohodnutá iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
7.2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru (t. j. odo dňa uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať). Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
7.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
7.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne riadne a včas odstránená.
7.5. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.
7.6. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
1. nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
3. uplynutím záručnej doby tovaru,
4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
10. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
11. neodborným zásahom, poškodením alebo zásahom vyššej moci,
12. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

8. Reklamačný poriadok
8.1. Kupujúci je povinný uplatniť u predávajúceho reklamáciu podľa platného reklamačného poriadku bezodkladne po zistení vady tovaru. 8.2. Kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie dostupný na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a doručí ho s tovarom vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list, predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
8.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba"). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
8.4. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, keď je predávajúcemu doručený tovar s príslušenstvom a dokumentáciou spolu s formulárom na uplatnenie reklamácie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
8.5. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru. 8.6. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8.7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady tovaru (opravy) vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.9. O ukončení reklamačného konania a jeho výsledku informuje predávajúci kupujúceho dokladom o vybavení reklamácie (reklamačný protokol).

9. Ochrana osobných údajov
9.1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho považuje za prísne dôverné a spracúva ich v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR). Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim sú dostupné tu.
9.2. Pri vyzdvihnutí tovaru, ktorý bol uhradený vopred, vybavovaní reklamácie alebo vrátení platieb predávajúci môže požadovať predloženie identifikačného dokladu osoby za účelom predchádzania
vzniku škôd a zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia identifikačného dokladu osoby predávajúci môže odmietnuť tovar či peniaze vydať.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť znenie VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny znenia VOP je splnená zverejnením upraveného znenia VOP na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa riadi znením VOP účinným v čase, v ktorom bola zmluva uzavretá. VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
10.2. Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
10.3. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. písomne prostredníctvom listových zásielok.
10.4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie